O sbírce :: Úloha Čechů v třicetileté válce

Zbývá si ještě stručně připomenout osud a účast na válečném dění oněch Čechů, kteří nehodlali uznat nové uspořádání věci ve své vlasti po Bílé Hoře.

O této věci nacházíme sotva znatelně stopy v naší sbírce, při povšechném posouzení celé epochy války nelze však ani toto hledisko opomíjet. V třicetileté válce nestála česká otázka vždy v popředí. Šlo o jiné země a o problémy, které jen nepřímo a vzdáleně souvisely s českou pří s císařem. Měnily se také opory, na něž Ferdinandovi odpůrci spoléhali. Bedřich Falcký, kterého uznávali za svého krále, neměl ani tolik sil, aby zachránil vlastní dědičné země, takže k osvobo­zení Čech nemohl ničím přispět. Válečné akce Bethlena Gábora nikdy nebyly tak pronikavé, aby donutily císaře k povolnosti jinde než v uherském království. Z německých knížat ani jeden nevzal českou věc za svou a nikdo neměl dost moci, aby českým souvěrcům vymohl svobodu vyznání a návrat do vlasti. Naděje, které emigranti a domácí nespokojenci upínali k pohněvanému generalissimu Valdštejnovi, se jeho zavražděním rovněž rozplynuly. Od vystoupení Gustava Adolfa švédského na bojiště soustřeďuje se politická emigrace pod švédskými prapory, když předtím mnozí sloužili dánskému králi Kristiánovi IV. Jakmile se však určovaly v Münsteru a Osnabrücku podmínky smlouvy, která měla ukončit dlouhou válku, byli všichni ti, kteří spoléhali na nějaké zastání jako odměnu za válečné služby, švédskými státníky opuštěni a zklamáni. Jen kurfiřt Jan Jiří Saský se postaral, aby se zavčas uskutečnilo narovnání slezských a lužických stavů císařem. Na jeho zákrok byly i umluveny slušné podmínky; v Čechách a na Moravě však nebyl císař v přípravě nových norem pro politický a církevní život ničím vázán. Vestfálský mír ponechal země koruny české úplně v moci císařově. Kdo se z emigrace chtěl navrátit, měl si vyžádat svolení u panovníka a smířit se s novou úpravou věcí, právě tak jako nespokojenci ve vlasti. Jenom nemnozí použili této možnosti, jiní zůstali v daleké cizině, kde poznenáhlu dohasínaly jejich životy i nesplněné naděje.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024