O sbírce :: Sbírka v Českém Šternberku

Sbírka vznikla z nutných předpokladů, které nechť shovívavý čtenář nepřičte mým zásluhám: znalost historického námětu, kterou jsem se snažil si osvojit pečlivým studiem, dostatek odborné příruční literatury a konečně vytrvalost, živená oním sběratelským zájmem o věc.

Za těchto podmínek vznikly v minulosti téměř všechny sbírky uměleckých hodnot, např. obsáhlá sbírka zbraní v konopišťském zámku, ohromné, nesmírně vzácné sbírky Rudolfa II. v Praze, které, žel nešťastným osudem byly odvlečeny do Vídně, Mnichova, Stockholmu a Drážďan, kde dodnes tvoří jádro fondů museí a galerií. V té souvislosti chtěl bych se i zmínit o rozsáhlé sbírce grafik všeho druhu Františka Sternberga, spoluzakladatele Musea království českého a předsedy společnosti vlasteneckých přátel umění v době obrozenecké. Sbírka obsahovala přibližně 73.000 kusů různých grafik a byla po Sternbergově smrti r. 1830 postupně rozprodána v dražbách v Drážďanech. Podařilo se mi kdysi získat katalog této sbírky, který byl pro účely aukcí vypracován J. G. A. Frenzelem. Předsedou královské saské galerie rytin a kreseb v Drážďanech. Je to čtyřsvazkové, velmi přehledné dílo o 2.500 stránkách, obsahující přesné seznamy rytců grafik, ale i malířů, sochařů a architektů, podle jejichž děl byly grafiky pořízeny. Nacházíme tu slavná jména, jako Dilrer, Hollbein, van Dyck, Brueghel, Sadeler, Callot, Hollar, Merian, Chodowiecky a mnoho jiných. Jaká to škoda, že tato bohatá sbírka nenašla cestu do našeho Národního musea, obdobně jako řada jiných sternberských sbírek!

Sbírka mědirytin v Českém Šternberku byla většinou shromažďována koupí jednotlivých listů u různých knižních a uměleckých antikvariátů. Byly to zejména: Gillhofer & Ransohburg, S.Kende a Artaria ve Vídni, Rosenthal v Mnichově, May v Berlíně. Uelbig ve Stuttgartu a několik dalších antikvariátů. V Praze tehdy nebyl vhodný trh, jehož by bylo možno použíti jako pramene sbírky. Kupní cena před první světovou válkou se pohybovala mezi 10 až 50 Korunami za jeden list, u některých exemplářů byla i vyšší.

Při sbírání bylo použito k evidenci, identifikaci, zjištění původu a popisu jednotlivých listů předně Drugulinova katalogu a „Bibliografi české historie“ od Čeňka Zíbrta, vydané r. 1906. Drugulinův seznam je odborným standartním dílem, bez něhož by bylo sbírání grafik nemyslitelné; jeho celý titul zní: „Atlas historique Drugulin. Catalogue d'une précieuse collection de feuilles volantes, esta pes allégoriques et satyriques, livres d'entrées etc. pour servire á l'histoire publique et intime de tous les pays pendant les quatres derniers siécles en vente aux prix maroués chez W. Drugulin, Leipziger Kunstcomptoir 1867.“ V tomto katalogu je uvedeno celkem 6.351 listů, z nichž připadá na dobu třicetileté války 943 tisků. Porovnáme-li tento počet s oním naší sbírky, shledáváme, jak relativně omezený je její rozsah. Sbírka však obsahuje mnoho grafik, o nichž se Drugulin nezmiňuje.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024