O sbírce :: Historický význam sbírky

Nemalý je i historický význam sbírky, která nám umožňuje dopodrobna sledovat odehru celé epochy třicetileté války podle soudobých obrazů.

Tisky jsou téměř vždy doplněny povšechným vysvětlujícím textem a obsáhlými legendami s topo0rafickými, časovými a věcnými údaji, které zabíhají často do neuvěřitelných podrobností a tím nemálo upoutávají naši pozornost. Mnohé grafiky obsahují dlouhá líčení zobrazených událostí nebo i obsáhlé básně, sice poutavého obsahu, ale obvykle pochybené poetické formy. Nelze však vždy textům slepě důvěřovat, poněvadž jejich seriosnost je často dotčena tendencemi sporných válčících i náboženských stran. Tento nešvar ovšem není zaviněn časovým odstupem a nízkým stupněm mravního vývoje, jak je někdy namítáno; objektivnost je žel dodnes vzácností. Při poněkud podrobnějším studiu textů a ilustrací nás snadno ovane atmosféra 17. věku a mentalita tehdejších lidí není nám již tak vzdálena a cizí. Na obrazech bitev a obléhání měst i tvrzi jsou vždy uvedena jména a hodnosti velitelů, někdy i značného počtu dalších důstojníků, počet bojujících vojenských jednotek i množství mužstva. Obzvláště podrobné údaje toho druhu nalézáme na prospektech bitvy u Jankova. Různá mírová jednání a konference z r. 1648 jsou na rytinách doplněna vždy jmennými seznamy zúčastněných osob. Není bez zajímavosti, že četné portréty naší sbírky nabízejí možnost dokonalého poznání subjektivního vzhledu významných postav třicetileté války, zejména výrazu jejich tváří.

Jazykozpytci a etymologové by jistě v textech a básních mnohých rytin našli studijní náměty, i když období 17. století, alespoň pokud jde o vývoj německého jazyka, je označováno za úpadkové, nesporně i v důsledku dlouholeté zhoubné války. Velká většina textů na rytinách je německých. Jsou tu však i texty latinské, holandské, anglické, francouzské a italské. Jediná zmínka v češtině je na Hollarově prospektu Prahy z r. 1636.

Četné erby osob z řad šlechty i znaky měst a různé jiné emblémy, s kterými se velmi často setkáváme na grafikách sbírky, upoutají zájemce o heraldiku.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024