O sbírce

foto_a

Předesílám své studii o sbírce mědirytin na hradu v Českém Šternberku těchto několik myšlenek, vyňatých z díla Jana Urzidila o Václavu Hollarovi (z r. 1936), nabádajících ke sběratelské činnosti uměleckých děl:

„Sbírání znamená především hledat a porovnávat, znamená však i milovat a věřit. Sbíráni uměleckých děl - to není získávání do vlastnictví, nýbrž tvoření nových kulturních hodnot. Sběratel sám je hybnou silou - duši celé sbírky. Pravé sbíráni nehledí na hmotnou cenu věci, hodnotí umělecké předměty podle jejich hlubších vztahů, poněvadž sbíráním je prohlubována ušlechtilost uměleckých děl. Sbírka není jen souborem svých částí, převyšuje svým významem součet jednotlivých předmětů a vytváří vnitřní syntézu uměleckých hodnot.

Pravá sbírka je živá, není studeným, zatuchlým museem. Sbírka roste, mění a vytváří se, vzniká organický celek s výrazným, téměř lidským osudem. Je pohyblivou oblohou hvězd, obíhá kolem určeného a určujícího pólu, má své slunce a planety různých velikostí a světelnosti, má i své měnící se družice a komety, které se náhle objeví, jasně zazáří a opět zapadnou.

Sbírka není jen pouhou zplodinou rozumu, nýbrž i citovosti, a proto často podléhá jejím výkyvům. První rozhodnutí je vyvoláno vždy citovou pohnutkou a teprve poslední rozumovým poznáním a to nejen v umění, ale v životě vůbec. Sbírka žije, jako my všichni, v času a prostoru a vyvíjí se právě tak jako my tím, že se mění ve své subjektivní povaze i objektivním významu.

Kosmos každé sbírky vychází z určitého ohniska, které je určeno povahou sběratele. Proto přísluší sběrateli, byť jen odvozený, přece i tvůrčí význam v umění.“

Předkládám zájemcům o dějiny třicetileté války i o soudobé grafické umění svůj nedokonalý pokus o studii k šternberské sbírce rytin s úmyslem jim při prohlídce rytin přiblížit jejich obsah a usnadnit orientaci. Má práce má být příručkou při podrobnější prohlídce sbírky, je proto sama o sobě zcela nefunkční a pozbyla by jinde, než při prohlídce grafik, svého účelu. Jsem si vědom mnoha nedostatků ve zpracování celého tématu a prosím proto čtenáře o laskavou shovívavost.

Přeji každému zájemci, aby mu tato průvodní slova otevřela vstup do důvěrného prostředí 17. věku a připravila chvíle užitečného a příjemného zaujetí.

Jiří Douglas Sternberg

Třicetiletá válka v soudobých obrazech

Sbírka mědirytin na hradu v Českém Šternberku obsahuje výlučně grafické ilustrace z doby třicetileté války r. 1618 až 1648 a svým rozsahem dosahuje počtu 503 kusů.
číst dále…

Sbírka v Českém Šternberku

Sbírka vznikla z nutných předpokladů, které nechť shovívavý čtenář nepřičte mým zásluhám: znalost historického námětu, kterou jsem se snažil si osvojit pečlivým studiem, dostatek odborné příruční literatury a konečně vytrvalost, živená oním sběratelským zájmem o věc.
číst dále…

Theatrum Europaeum

Nejvýznamnějším dílem pro naši sbírku je však Merianovo „Theatrum Europaeum“. Poněvadž z toho díla pochází většina mědirytin šternberské sbírky, jež byly převážně ryty příslušníky rodu Merienu, je dlužno této rodině vynikajících umělců věnovat několik řádek.
číst dále…

Václav Hollar

Jedním z nejvýznamnějších rytců 17. věku je Václav Hollar, vynikající umělec českého původu, jehož díla patři k nejlepším v naší sbírce.
číst dále…

Rafael a Egydius Sadeler

Sadeler je slavné jméno rodu nizozemských umělců, jichž některá skvělá díla jsou součástí naší sbírky. Jan narodil se v Bruselu kolem r. 1550, působil ve Frankfurtu nad Mohanem, Kolíně nad Rýnem, Mnichově a později se usadil v Benátkách.
číst dále…

Jaques Callot

Chtěl bych se tu ještě stručně zmínit o světoznámém francouzském grafiku, Jaques Callotovi, přesto, že šternberská sbírka se nemůže pochlubit některým z jeho děl.
číst dále…

Další sbírky

Je nasnadě, že šternberskou sbírku nelze ani zdaleka považovat za úplnou.
číst dále…

Sbírka jako studijní materiál

Sternberská sbírka nabízí řadu pozoruhodných studijních námětů.
číst dále…

Umělecký význam sbírky

Hodnotíme-li jednotlivé listy sbírky s hlediska uměleckého, soustřeďuje se náš zájem především k dílům vynikajících mistrů, s nimiž jsme se již podrobněji zabývali. Mnoho tisků bezvýznamných autorů, nebo i nesignovaných, nelze umělecky nijak hodnotit, poněvadž sledují zcela jiné účely.
číst dále…

Historický význam sbírky

Nemalý je i historický význam sbírky, která nám umožňuje dopodrobna sledovat odehru celé epochy třicetileté války podle soudobých obrazů.
číst dále…

Topografické hledisko

I s hlediska topografického však poskytuje sbírka mnoho cenných poznatků, i když je třeba poznamenat, že tu narážíme na nejslabší stránku sbírky.
číst dále…

Ilustrace politických a hospodářských poměrů

Zvláštní část sbírky tvoří značný počet politických a náboženských letáků - pamfletů a hanopisů - jimiž sporné strany (protestanti a katolíci) vyřizovaly své rozepře a snažily se získat stoupence.
číst dále…

Úloha Čechů v třicetileté válce

Zbývá si ještě stručně připomenout osud a účast na válečném dění oněch Čechů, kteří nehodlali uznat nové uspořádání věci ve své vlasti po Bílé Hoře.
číst dále…
[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024