O sbírce :: Umělecký význam sbírky

Hodnotíme-li jednotlivé listy sbírky s hlediska uměleckého, soustřeďuje se náš zájem především k dílům vynikajících mistrů, s nimiž jsme se již podrobněji zabývali. Mnoho tisků bezvýznamných autorů, nebo i nesignovaných, nelze umělecky nijak hodnotit, poněvadž sledují zcela jiné účely.

Sbírka totiž obsahuje mnoho tisků kartografických zobrazujících mapy celých území, příp. schematické plány opevněných měst nebo tvrzí. Tyto listy, pořízené zpravidla fortifikačními inženýry a kartografy, byly určeny potřebám vojenským, příp. dokumentaci. Autoři těchto tisků věnovali při své práci pozornost především vojenským prvkům svých 'původních nákresů', tj. fortifikačním stavbám, aproším, šancím, hradbám apod. a všechny vedlejší náměty. např. krajinné scenerie, architektury urbánní, figurální motivy apod. buď zcela opomíjeli, nebo jen zhruba, schematicky a stereotypně naznačovali. Povšechně lze říci, že v prvé části války třicetileté shledáváme poměrně více umělecky bezvýznamných děl, zatímco později je úroveň podstatně vyšší. Je pochopitelné, že skvělé grafiky Hollarovy nebo Callotovy, vynikající např. perspektivou, která tehdy byla ještě vzácností, měly vliv na tehdejší umění rytecké vůbec. Ilustrace, ryté podle obrazů slavných malířů (van Dycka, Skréty aj.) vynikají nad ostatní pochopitelně po stránce celkové komposice námětu. V naší sbírce jsou např. dvě vynikající mědirytiny, zobrazující obléhání Prahy Švédy pod Königsmarkem r. 1648. které byly ryty Matějem Merianem podle předloh slavného Karla Skréty. Tyto Skrétovy originály však nejsou známy.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024